شروع کار با گیت

شروع کار با گیت

برای کار با گیت ابتدا باید گیت را از سایت اصلی دانلود کرده و سپس روی سیستم خود نصب کنیم. بعد از نصب گیت روی سیستم امکان دسترسی به آن از طریق خط فرمان یا ابزارهای دیگر فراهم خواهد شد. در اینجا ما دستورات ابتدایی بعد از نصب را با هم مرور میکنیم. برای استفاده […]