در دنیای امروزی که بسیاری از افراد و سازمان‌ها به کار از ...

در شبکه های کامپیوتری در زمان پرینت و یا حتی در سیستم ...

PCL عموما به زبان دستوری پرینتر یا Printer Command Language گفته می ...