ابزار DSQuery یکی از ابزارهای مدیریت خط فرمان اکتیودایرکتوری است که برای ایجاد کویری از ...

در شبکه های کامپیوتری که از Active Directory استفاده می شود، برای ...