یکی از رولهای FSMO در اکتیودایرکتوری رول PDC Emulator است. در هر دومین که از ...

یک فارست یا Forest در اکتیودایرکتوری میتواند شامل چندین دامین باشد. این ...