هر object در ساختار اکتیو دایرکتوری از یک کلاس یا رده خاص ...

مفهوم Tombstone Lifetime در اکتیودایرکتوری که ترجمه آن طول عمر سنگ قبر ...