مایکروسافت علاوه بر رابط گرافیکی برای دسترسی به کنسولهای اکتیودایرکتوری با خط ...

ابزارهای گرافیکی برای کار با اکتیو دایرکتوری به صورت snap-ins برای کنسول ...