ابزارهای گرافیکی اکتیودایرکتوری

ابزارهای گرافیکی اکتیودایرکتوری

ابزارهای گرافیکی برای کار با اکتیو دایرکتوری به صورت snap-ins برای کنسول مدیریت مایکروسافت Microsoft Management Console – MMC ارائه میشوند. شما میتوانید به صورت مستقیم این ابزار را در منوی Administrative Tools یا با اضافه کردن در MMC در دسترس داشته باشید. اگر شما از یک کامپیوتر دیگر که دسترسی به دومین ویندوز سرور دارد استفاده میکنید، این ابزار تا زمانی که آنها را نصب نکنید، در دسترس شما نیستند. برای داشتن این ابزار میتوانید از قسمت ویزارد Add Feature آنها را نصب کنید. ابزارهای گرافیکی برای مدیریت اکتیودایرکتوری عبارتنداز:

Active Directory Domains And Trusts
از این ابزار برای مدیریت و نگهداری domains ها، domain trees ها و domain forests ها استفاده میشوند.

Active Directory Sites And Services
از این ابزار برای مدیریت و نگهداری sites ها و subnetsها استفاده میشوند.

Active Directory Users And Computers
از این ابزار برای مدیریت و نگهداری اکانتهای مربوط به Users، Groups و Computerها استفاده میشود. همچنین برای مدیریت و نگهداری OUها نیز استفاده میشود.

Active Directory Schema
از این ابزار برای دیدن و مدیریت Schema در اکتیو دایرکتوری استفاده میشود. دز آن میتوانید با object classes و attributes به صورت جداگانه کار کنید.

ADSI Edit
این ابزار برای ویرایش رابط های سرویس اکتیو دایرکتوری Active Directory Service Interfaces – ADSI استفاده میشود. ADSI Edit یک ویرایشگر سطح پایین است که به شما اجازه میدهد objects ها و attributes آنها را بطور مستقیم تغییر دهید.

Active Directory Administrative Center
این کنسول به شما اجازه میدهد که چندین کار مدیریتی در اکتیو دایرکتوری  بصورت یکپارچه انجام دهید. در پشت این رابط گرافیکی، این کنسول از PowerShell استفاده میکند تا کارهای مدیریتی را انجام دهد. شما میتوانید همان فرمان ها را در خود PowerShell به صورت مستقیم استفاده کنید.

میتوانید برای اعزام تکنسین کامپیوتر و شبکه به محل  خود با ما تماس بگیرید.