کاربرد بک اسلش در ساختار Distinguished Name

در ساختار LDAP  نمیتوانید مقادیر دوتایی مانند نام و نام خانوادگی یک خاصیت را با کاما از هم جدا کنید، چون LDAP کاما را برای وارد کردن خاصیت بعدی در نظر میگیرد. مثلا اگر در ساختارهای عادی این کار را به صورت  CN=Darvishzade,Hosein انجام میدهیم، در این مورد LDAP منتظر ورود مقدار برای Mohammad میماند، برای اینکه بتوانیم کاری کنیم که همزمان بتوانیم پس از نام، نام خانوادگی را وارد کنیم، بایستی از ساختار زیر و با استفاده از بک اسلش این کار را انجام دهیم: 

CN=Darvishzade\,Hosein

در این حالت علامت بک اسلش به LDAP میگوید که علامت کاما را به عنوان داده برای مقدار قبلی در نظر بگیرد.