اطلاع از فعال بودن Recycle Bin در اکتیودایرکتوری با پاورشل

برای اطلاع از فعال بودن Recycle Bin در اکتیودایرکتوری  با پاور شل از دستور زیر استفاده میکنیم.

Get-ADOptionalFeature -filter *

را در پاورشل وارد کنیم و در خروجی اگر قسمت EnableScope خالی بود یعنی این قابلیت غیرفعال است.

اطلاع از فعال بودن Recycle Bin در اکتیودایرکتوری با پاورشل

میتوانید برای اعزام تکنسین کامپیوتر و شبکه به محل خود با ما تماس بگیرید.