بازگردانی اشیا حذف شده اکتیودایرکتوری با پاورشل

در یک شبکه کامپیوتری که از اکتیودایرکتوری استفاده میشود، برای برگرداندن اشیا حذف شده از اکتیودایرکتوری ابتدا باید با فعال کردن قابلیت بازگردانی اشیا در اکتیودایرکتوری این کار ممکن کنیم. سپس برای بازگردانی اشیایی که بعد از فعال سازی این قابلیت از ساختار اکتیودایرکتوری حذف شده اند میتوانیم به این صورت عمل کنیم. با پاورشل ابتدا دستور

Get-ADObject -ldapFilter:”(msDS-LastKnownRDN=*)” -IncludeDeletedObjects

را در پاورشل اجرا میکنید. اگر قابلیت Recycle Bin فعال باشد یکسری خروجی مشاهده خواهید کرد. اولین مقدار موجود در قسمت DistinguishedName برای شی مورد نظر را بدون مقدار SID کپی کرده و آنرا در یک دستور مانند زیر استفاده کنید.

Get-ADObject -Filter {displayName -eq “lanmasteruser”} IncludeDeletedObjects | Restore-ADObject