حداقل پارتیشن های دومین کنترولرها در اکتیودایرکتوری

بعد ازنصب اکتیودایرکتوری هر دومین کنترل چندین پارتیشن را در خود ذخیره میکند که حداقل پارتیشن های دومین کنترولرها در هر دومین کنترولر در اکتیودایرکتوری عبارتنداز:

domain directory partition

پارتیشن دایرکتوری دومین مربوط به دومینی که عضو آن میباشد. دیتا در domain directory partition بصورت نوشتنی writable بر روی همه دومین کنترولرهایی که در domain میباشند، replicate میشود.

پارتیشن Schema

پارتیشن Schema مربوط به forest، که عضو آن میباشد. این پارتیشن به صورت read-only بر روی همه دومین کنترولرها replicate میشود، و فقط بر روی دومین کنترولری که صاحب رول Schema Master میباشد، بصورت writable میباشد .

پارتیشن configuration

پارتیشن configuration مربوط به forest، که عضو آن میباشد. configuration partition بصورت نوشتنی، replicate میشود.

Forestwide data partitions بر روی همه دومین کنترولرهایی که در forest میباشند، replicate میشود.