رول Domain Naming Master در اکتیودایرکتوری

رول Domain Naming Master در اکتیودایرکتوری

یک فارست یا Forest در اکتیودایرکتوری میتواند شامل چندین دامین باشد. این وظیفه رول Domain Naming Master است که مراقب نام گذاری این دامین ها باشد. اگر این نقش از بین برود تا زمانی که این نقش را به حالت اولیه بازگردانیم دیگر قادر نخواهیم بود به ساختارمان دامینی اضافه و یا از آن کم کنیم.

دومین کنترولی که صاحب نقش Domain Naming Master است، وظیفه کنترل فضا نام یا (Namespace) را در جنگل یا کل ساختار (Forest) به عهده دارد.

این سرور دومین (Domain) جدید را اضافه یا دومین را حذف میکند، دومین را تغییر مکان (Move) میدهد، دومین را تغییر نام (Rename) میدهد، البته فراموش نکنیم کل این کارها در جنگل یا کل ساختار (Forest) میباشد. همچنین اجازه ایجاد پارتیشن برای برنامه ها را صادر میکند. به صورت پیش فرض اولین سروری که در جنگل یا کل ساختار (Forest) به دومین کنترولر (DC) تبدیل شود، صاحب رول Domain Naming Master است.