وظایف رول PDC Emulator در اکتیودایرکتوری مایکروسافت

رول PDC Emulator در اکتیودایرکتوری

یکی از رولهای FSMO در اکتیودایرکتوری رول PDC Emulator است. در هر دومین که از سطح عملکردی Windows 2000 یا بالاتر استفاده میشود، دومین کنترولری که صاحب نقش PDC emulator است، مسئول پردازش های مربوط به تغییرات پسورد میباشد.

کاربردهای اصلی رول PDC Emulator در اکتیودایرکتوری

وقتی یک یوزر یک پسورد را عوض میکند، این تغییر ابتدا به PDC emulator ارسال میشود، که PDC emulator این تغییرات را با تمام دومین کنترولرها در دامین replication کند. این کار سبب میشود که PDC emulator، در زمانی که عملیات ورود به سیستم یا Logon با شکست مواجه شود، مرجع قطعی برای آخرین اطلاعات پسورد باشد.
هر دامین کنترولر در یک دامین میداند که کدام سرور صاحب این نقش میباشد. اگر یک یوزر تلاش کند که به شبکه Logon کند اما پسورد آن اشتباه باشد، دامین کنترولر، PDC emulator را چک میکند که آیا پسورد برای این اکانت تغییر کرده است، اگر اینگونه باشد، دامین کنترولر لاگان احراز هویت logon authentication را روی PDC emulator تکرار میکند. این روش طراحی شده است تا از تغییر پسورد یوزر اطمینان حاصل شود و لاگان یوز با داشتن پسورد جدید انجام شود.
فعالیتهای مربوط به logon authentication، در این رول بیشترین تاثیر را روی عملکرد دامین کنترولری که صاحب این رول است نسبت به رول های دیگر operations master میگذارد. توجه کنید که اگر در دامین RODC نصب شده باشد، رول PDC emulator باید روی یک دومین کنترولر ویندوز سرور ٢٠٠٨ باشد. علاوه بر این، توجه کنید که رول PDC emulator در forest root domain بطور پیشفرض مرجع و سرور برای سرویس Windows Time service – W32time برای کل forest میباشد.