مشاهده رولهای FSMO دومین کنترلها با کامند

در یک محیط اکتیودایرکتوری برای مشاهده اینکه رولهای FSMO در شبکه بر عهده کدام دومین کنترلها است، میتوان از دستور netdom به صورت زیر استفاده کرد.

netdom query fsmo

اگر در فارست چند دامین مختلف دارید از سوئیچ domain/  استفاده کنید.

netdom query /domain:lanmaster.ir fsmo

از این دستور میتوان برای پیدا کردن دامین کنترلرهایی که رولهای اکتیودایرکتوری را بعهده دارند استفاده کرد. از این دستور میتوان برای پیدا کردن دامین کنترلرهایی که رولهای اکتیودایرکتوری را بعهده دارند استفاده کرد. دقت کنیدکه این دستور را باید بر روی یک دومین کنترلر اجرا کنید.

میتوانید برای اعزام تکنسین کامپیوتر و شبکه به محل خود با ما تماس بگیرید.