مفهوم Distinguished Name در اکتیودایرکتوری

پروتکلLDAP یک پروتکل مرجع برای اشیاء در اکتیودایرکتوری محسوب میشود که هر شیء را با یک اسم منحصر به فرد به نام Distinguished Name می شناسد. پروتکلLDAP از استاندارد مشترک x.500 استفاده میکند که بعضی از سرویسهای غیرمایکروسافتی هم با آن کار میکنند.
Distinguished Name ها تنها متعلق به اکتیودایرکتوری نیست. اگر با Distinguished Name در اکتیودایرکتوری به خوبی آشنا شوید خواهید دید که ضمن اینکه براحتی میتوانید با سرویس اکتیودایرکتوری و سیستم های نامگذاری آن کار کنید ، براحتی میتوانید با دایرکتوری سرویس های غیر مایکروسافتی که از استاندارد مشترکx.500 استفاده می کنند نیز استفاده کنید.

قوانین پایه نامگذاری در Distinguished Name

Distinguished Nameها که به اختصار به آنها DN میگوییم ، از مجموعه ای ویژگیها درست شده اند که هر کدام دارای یک مقدار هستند. یک DN به تنهایی دارای چندین جفت خاصیت یا Attribute میباشد. در DN ویژگی CN مخفف کلمه Common Name و ویژگی DC مخفف Domain Component میباشد.

مثلا:

CN=User1, CN=Users, DC=lanmaster, DC=ir

Distinguished Name در مثال بالا از چهار مقدار مختلف در 2 جفت Attribute مختلف تشکلیل شده است که هر کدام از این attributeها با کاما از همدیگر جداسازی شده اند. اولین جفت از attributeها به شکل CN=User1 نمایش داده شده است. در این قسمت CN که مخفف کلمه Common Name میباشد به عنوان خاصیت یا ویژگی و User1 به عنوان مقدار این خاصیت معرفی میشود. Attributeها و مقدارهای Distinguished Name همیشه توسط علامت مساوی از یکدیگر جدا می شود.