مفهوم OSI، IOS و ISO در سیسکو

OSI,IOS$ISO

سه اختصار نزدیک به هم که در سیسکو ممکن است موجب سردرگمی شود مفهوم OSI، IOS و ISO میباشد که در اینجا برای یادآوری، این سه مورد را توضیح میدهیم.

IOS مخفف عبارت Internetwork Operating System میباشد و به سیستم عاملهای شرکتهای سیسکو اشاره دارد.

ISO مخفف عبارت International Organization for Standardization میباشد و نام سازمان بین‌المللی تعیین استاندارد است که متشکل از نمایندگان موسسات استانداردسازی ملی است. مدل استاندارد OSI هم که برای طراحی یا توصیف شبکه‌های مخابراتی به کار می‌رود توسط این سازمان طراحی و ارائه شده است. بعضی افراد برای تطبیق نام و اختصار این سازمان، نام آن را به صورت International Standard Organization مورد استفاده قرار میدهند.

OSI که مخفف عبارت Open System Interconnection میباشد. مدل OSI سعی بر توضیح چگونگی ارتباط دو سیستم انتقال اطلاعات بر پایه انواع رسانه‌ها در یک شبکه کامپیوتری را دارد و توسط سازمان ISO طراحی و ارائه شده است.