مفهوم OU در اکتیودایرکتوری

در شبکه های اکتیودایرکتوری منظور از  واحد های سازمانی یا Organizational units – OUsها ظروف منطقی یا logical containerهایی هستند که برای سازماندهی objectها در داخل یک دومین استفاده میشوند. OUها کوچکترین قسممتی هستند که شما میتوانید اختیارات را واگذار یا delegate کنید، شما میتوانید از OUها برای مدیریت یوزرها، گروه ها و کامپیوترها و همچنین برای سایر منابع دیگر مانند پرینترها و فولدرهای به اشتراک گذاشته شده، استفاده کنید.