مفهوم Tombstone Lifetime در اکتیو دایرکتوری

مفهوم Tombstone Lifetime در اکتیودایرکتوری که ترجمه آن طول عمر سنگ قبر می باشد در واقع تاریخ انقضای یک شیء حذف شده یا بهتر بگوییم یک Object حذف شده از ساختار اکتیودایرکتوری را تعیین می کند، زمانی که شما یک Object را از ساختار اکتیودایرکتوری حذف می کنید، در واقع ویژگی یا Attribute ی به نام isDeleted در اکتیودایرکتوری True میشود. این Attribute در اکتیودایرکتوری برای هر شیء برابر با True شود، آن شیء از نظر کاربر حذف شده تلقی می شود. اما این Object بلافاصله از ساختار اکتیودایرکتوری حذف نخواهد شد و در واقع در یک Recycle Bin در اکتیودایرکتوری قرار می گیرد. مدت زمانی که این Object در این Recycle Bin قرار دارد تا زمانی که بصورت کامل از اکتیودایرکتوری حذف شود را به اصطلاح فنی Tombstone Lifetime می گوییم. به شیء حذف شده در این حالت Tombstone یا سنگ قبر گفته می شود.
پس از اینکه هر شئی در اکتیودایرکتوری حذف شد بصورت نامحسوس در یک container به نام tombstone قرار می گیرد که در حقیقت به نوعی همان Recycle Bin در ویندوز می شود.

مشاهده مقدار پیشفرض tombstone در اکتیودایرکتوری

برای مشاهده مقدار پیشفرضtombstone در اکتیودایرکتوری کنسولADSI EDIT را اجرا کنید. روی ADSI Edit راست کلیک کرده و Connect to را انتخاب کنید. برای Connection Point، در قسمت Select a well known Naming Context رو منوی کشویی کلیک کنید و گزینه Configuration را انتخاب کنید. سپس روی

Cnfiguration>CN=Configuration,DC=forestRootDomainName, >CN=Services

و سپس روی CN=Windows NT دو بار کلیک کنید. روی CN=Directory Service و سپس روی Properties، راست کلیک کنید. در ستون Attribute، گزینه tombstonelifetime را انتخاب کنید. توجه کنید که اگر مقدار آندر ستون Value به صورت <not set> است، یعنی مقدار آن همان مقدار پیش فرض 60 روزه است.

میتوانید برای اعزام تکنسین کامپیوتر و شبکه به محل  خود با ما تماس بگیرید.