Map کردن درایوهای شبکه با خط فرمان

Map کردن درایوهای شبکه با خط فرمان

بعد از راه اندازی یک شبکه کامپیوتری و اشتراک گذاری پوشه‌ها منابع موجود در شبکه، میتوان از طریق Map کردن پوشه اشتراکی که در سطح شبکه به اشتراک گذاشته شده است آنها را مانند یک درایو هارد دیسک روی سیستم در دسترس داشت.

نحوه Map کردن درایوهای شبکه با خط فرمان

برای اینکه بتوانید هر پوشه یا درایوی در یک سیستم را روی یک سیستم دیگر در شبکه در دسترس داشت، باید ابتدا آنرا به اشتراک گذاشت و نام اشتراکی آن را در خط فرمان وارد کنیم.

بعد از این کار با وارد کردن دستورات زیر میتوانید به آن پوشه یا درایو اشتراک گذاری شده از روی سیستمهای دیگر موجود در شبکه دسترسی داشته باشید و با Map کردن درایوهای شبکه آنها را مانند یک درایو لوکالی در یک سیستم دیگر مشاهده کنید. برای اینکار دستور زیر را وارد کنید.

net use Y: \\computerName\shareName

در مثال بالا Y درایو letter است که می خواهید به پوشه ی اشتراک گذاشته شده اختصاص دهید و در سیستم خودتان آنرا با این letter مشاهده خواهید کرد. به جای computer name هم باید آی پی یا نام کامپیوتری که روی آن پوشه یا درایوی اشتراک گذاری شده مورد نظر وجود دارد را وارد کنید.

اگر در یک دومین اکتیودایرکتوری نیستید و نیاز به وارد کردن یک اعتبارنامه یا credential متفاوت دارید می توانید از پارامتر user مانند دستور زیر استفاده کنید.

net use Y: \\computerName\shareName /user username password

برای اینکه همیشه بعد از راه اندازی مجدد سیستم و قطع و وصل ارتباط با شبکه، اتصال به پوشه اشتراک گذاشته وجود داشته باشد، باید از پارامتر P/  به صورت زیر استفاده کنید. 

net use Y: \\computerName\shareName /P:Yes

شما همچنین می توانید یک درایو مپ شده شبکه را پاک کنید. همینطور می توانید تمام درایو های مپ شده را با استفاده از کاراکتر * به جای درایو letter آنها حذف کنید.

حذف کردن پوشه Map شده با خط فرمان

برای حذف کردن درایوهایی که ما از طریق شبکه روی یک سیستم مپ کرده ایم از دستورات زیر میتوان استفاده کرد.

net use x: /delete

net use * /delete