وظایف رول domain naming master در اکتیودایرکتوری

دارنده رول domain naming master در اکتیودایرکتوری وظیفه اضافه یا حذف کردن دومین ها در forest را به عهده دارد. هر وقت که شما یک دومین ایجاد میکنید، یک اتصال remote procedure call یا RPC به domain naming master ساخته میشود که به آن دومین یک globally unique identifier یا GUID اختصاص میدهد. هر وقت که شما دومین را حذف میکنید هم یک اتصال remote procedure call یا RPC با domain naming master ساخته میشود که مرجع GUID اختصاص داده شده را حذف میکند. اگر شما نتوانید در زمان اضافه یا حذف دومین به domain naming master متصل شوید، و یا به عبارتی اگر در زمان اضافه یا حذف کردن دومین دارنده رول  domain naming master در دسترس نباشد، شما نمیتوانید دومینی را ایجاد یا حذف کنید.