کاربرد نقش Schema Master در اکتیودایرکتوری

Schema در اکتیودایرکتوری مشخص میکند که جنس یک Object مانند User و یا Computer در پایگاه داده اکتیودایرکتوری چیست. به بیانی دیگر Schema کلاس یک Object و Attribute یا صفت های یک Object یا شیء را مشخص میکند.

تنها یک DC یا دامین کنترلر در سراسر یک Forest اکتیودایرکتوری میتواند عهده دار نقش Schema Master باشد که میتواند Schemaی اکتیودایرکتوری را بروزرسانی کند، و این DC بایستی هنگام بروز رسانی Schema روشن و در مدار باشد. هنگامی که این بروز رسانی به پایان رسید تغییرات را با دیگر دامین کنترلر ها در Forest یکسان سازی یا Replicate میکند. پس تا اینجا دریافتید که نقش Schema Master در محدوده Forest میباشد. به Schema Partition که در تمام Domain Controller ها موجود میباشد Schema Naming Context نیز میگویند.

نکته قابل توجه این است که از آنجا که Schema در اکتیودایرکتوری به ندرت تغییر میکند از این رو نقش Schema Master نیز به ندرت در اکتیودایرکتوری به کار می آید. مواردی که این Role در اکتیودایرکتوری خود را نشان میدهد میتوان به پیاده سازی یا ورود ابجکتهای دیگر مانند Exchange Server ، Skype for Business Server  به محیط اکتیودایرکتوری و یا Upgrade یا ارتقاء دامین کنترلر از یک ورژن به ورژن بالاتر اشاره کرد.