مفهوم و کاربرد Schema class objects در اکتیودایرکتوری

هر object در ساختار اکتیو دایرکتوری از یک کلاس یا رده خاص ایجاد میشود. schema در اکتیو دایرکتوری کلاس های اشیا گوناگون یا همان object classes را که مشخص و موجود میباشند، تعریف کرده و بر طبق قوانین مشخص میکند که شما چگونه میتوانید این اشیاء را ایجاد و استفاده کنید.

Schema class objects در اکتیودایرکتوری شی یا objectهایی که شما ایجاد میکنید را توصیف میکند. از Schema class objects در اکتیودایرکتوری به عنوان قالب یا template برای ایجاد شی جدید استفاده می شود. داخل هر schema class خاص، اطلاعتی ذخیره میشود که با ویژگی های اشیاء مرتبط است. بطور مثال هر کدام از کلاسهای مربوط به یوزر، گروه، کامپیوتر و پرینتر از تعداد زیادی schema attributeها یا ویژگی های مرتبط با آن شی وجود دارد. کلاس مربوط به یوزر attributeها یا ویژگیهایی دارد که یوزرها را توصیف میکند. همین طور کلاس مربوط به گروه،  نیز attributeها یا ویژگیهایی دارد که گروه ها را توصیف میکند. کلاس مربوط به کامپیوتر ویژگیهایی دارد که کامپیوترها را توصیف میکند. کلاس مربوط به پرینتر نیز ویژگیهایی دارد که پرینترها را توصیف میکند.