کامندلت مشاهده ظرفیت درایوها با پاورشل

برای مشاهده ظرفیت و حجم درایوها روی سیستم لوکال یا ریموتی با پاورشل کامندلت ساده زیر را وارد کنید.

get-volume

توجه داشته باشین برای سیستمهایی غیر لوکالی باید یک نشست پاورشل به صورت ریموتی برقرار کنید و در آن حالت این کامندلت رو اجرا کنید.

کامندلت مشاهده ظرفیت درایوها با پاورشل