گرفتن خروجی CSV از Userهای اکتیودایرکتوری

خروجی CSV از User های اکتیو دایرکتوری با پاورشل

در یک شبکه دومین برای گرفتن خروجی CSV از Userهای اکتیودایرکتوری در دیتابیس اکتیو دایرکتوری بوسیله کامندلتهای پاورشل، پاورشل را روی یک دومین کنترل با دسترسی ادمین باز کرده و دستور زیر را وارد کنید.

Get-ADUser -Filter * -Properties * | Select-Object name | export-csv -path c:\AllUsers.csv

در این دستور میتوان مسیر ذخیره شدن فایل را به به جای مسیر c:\AllUsers.csv با هر مسیر مناسب دیگر عوض کرد.