یوزر Administrator در اکتیودایرکتوری

یوزر Administrator در اکتیودایرکتوری یک اکانت یوزر پیشفرض default است که در زمان ایجاد اکتیودایرکتوری ایجاد می‌شود که بطور وسیع در domain اکتیودایرکتوری دارای امتیازات و دسترسی است.

به صورت پیشفرض یوزر Administrator دراکتیودایرکتوری در گروه های Administrators ، Domain Admins ، Domain Users ، Enterprise Admins ، Group Policy Creator Owners و Schema Admins عضو میباشد.