Replication بین چند سایت در اکتیودایرکتوری

Replication بین چند سایت در اکتیودایرکتوری از طریق Bridgehead serverها انجام می شود. هر سروری که یک Connection object ازDCهای دیگر سایتها داشته باشید بعنوان Bridgehead server مشخص می شود. همچنین میتوان با تغییر زمان پیشفرض رپلیکیت بین سایتها زمان رپلیکیت را به بسته به شرایط خود تنظیم کرد.

با وارد کردن دستور زیر می توانید Bridgehead server های هر سایت را مشاهده کنید:

repadmin /bridgeheads

میتوانید برای اعزام تکنسین کامپیوتر و شبکه به محل  خود با ما تماس بگیرید.