در شبکه های کامپیوتری که از Active Directory استفاده می شود، برای ...

در شبکه های کامپیوتری که از Active Directory استفاده میشود، ابزارهای خط ...

اکتیودایرکتوری در ویندوز سرور سایز بلوکهای اختصاصی به دومین کنترلرها برای اعطای شناسه ...

درک کاربرد نقش های Operations Master نقش های FSMO یا Operations Master ...

پروتکلLDAP یک پروتکل مرجع برای اشیاء در اکتیودایرکتوری محسوب میشود که هر ...

بعد از راه اندازی اکتیودایرکتوری در شبکه خود ممکن است نیاز به ...

وقتی اکتیو دایرکتوری را روی اولین دومین کنترولر در یک forest نصب ...

Replication Diagnostics tool در اکتیودایرکتوری یک ابزار دستوری است که به شما ...