ایجاد پارتیشن با پاورشل

برای ایجاد پارتیشن با پاورشل روی یک سیستم لوکالی ابتدا برای مشاهده دیسکهای آنلاین با پاورشل روی سیستم دستور زیر را در وارد میکنیم.

Get-Disk

ایجاد پارتیشن با پاورشل

مقدار لازم برای ادامه مقدار Number برای دیسک مورد نظر است.

بعد از مشخص شدن مقدار DiskNumber کامندلت زیر را وارد میکنیم.

New-Partition -DiskNumber 1 -DriveLetter V -Size 1GB #Available unit values: bytes, KB, MB, GB, TB 

با این دستورات دیسک جدید با درایو Letter V ایجاد میشود. حالا باید پارتیشن را فرمت کنید برای این کار دستور زیر را وارد کنید.

فرمت پارتیشن با پاورشل

Format-volume -driveletter V