تغییر ویژگی های اشیاء در اکتیودایرکتوی با خط فرمان

تغییر ویژگی اشیا در اکتیودایرکتوری با خط فرمان

دستور DSMod یکی از ابزارهای مدیریت خط فرمان اکتیودایرکتوری است که  از آن برای تغییر ویژگی اشیاء در اکتیودایرکتوی استفاده شود.
برای استفاده از این ابزار در شبکه های کامپیوتری میتوان این فرمان را با پارامترهای زیر وارد می کنید:
computer, contact, group, OU, server, user, quote و partition . برای تغییر ویژگی های اشیاء در اکتیودایرکتوی با این ابزار به صورت زیر عمل مکییم. مثلا:

dsmod user “cn=MHosein،cn=users،dc=Lanmaster،dc=ir” -pwdP@ssw0rd
-mustchpwd