تفاوت interforest trusts و cross-forest trusts در اکتیودایرکتوری

در یک ساختار اکتیودایرکتوری برای اتصال forest های مختلف با هم از cross-forest trustsها یا interforest trustsها استفاده میکنیم. interforest trustsها به صورت  پیشفرض دارای  اطمینان دو طرفه یا two-way trust هستند، اما cross-forest trusts ها یا دو طرفه two-way هستند و یا ممکن است یک طرفه one-way باشند. با یک two-way trust یوزرهای هر دو forest میتوانند به منابع هر دو forest دسترسی داشته باشند. اما با یک one-way trust فقط یوزرهای یک forest میتوانند به منابع forest دیگر دسترسی داشته باشند.