کاربرد Trust در اکتیودایرکتوری

در شبکه های کامپیوتری منظور از Trust در اکتیودایرکتوری ، یک لینک بین دو domain و یا حتی دو فارست در اکتیودایرکتوری است که در آن یک domain یا فارست که به نام trusting شناخته میشود، اجازه احراز هویت ورود یا logon authentication به domain دیگر که به نام trusted شناخته میشود، میدهد.
Trust سبب اتصال domainsهای parent و child در یک domain tree مشابه و یا همچنین root در domain tree میشود. همین طور بین forestsها به صورت پیش فرض Trust وجود ندارد. به صورت پیش فرض هر forest به صورت جداگانه و متمایز از forests های دیگر میباشد و شما میتوانید برایایجاد Trust بین forest های مختلف با هم از cross-forest trustsها یا interforest trustsها استفاده کنید، تا کاربران موجود در یک فارست بتوانند به فارست دیگر دسترسی داشته باشند.