تنظیم فایروال نانو سرور از طریق خط فرمان

cmdlet در پاورشل

تنظیم فایروال بر روی Nano Server با استفاده از خط فرمان

در نانو سرور ارائه شده توسط شرکت مایکروسافت، رایط گرافیکی خاصی وجود ندارد. البته اتفاقا برای انجام تنظیمات فایروال نانو سرور میتوان به صورت لوکالی روی سرور نانو لاگین کرد و آنها را تنظیم کرد. اما اگر بخواهیم از طریق ریموت و با یک نشست پاورشل این کار را انجام بدهیم باید دستورات  آن را بدانید. برای تنظیم فایروال نانو سرور از طریق خط فرمان دو روش برای انجام این کار وجود دارد، یکی با استفاده از Netsh و دیگری استفاده از کامندلت پاورشل 

Set-NetFirewallProfile

 است که می توانید از هر یک از آنها استفاده کنید.

غیرفعال کردن فایروال نانو سرور با دستور NETSH

برای غیرفعال کردن فایروال، با استفاده از Netsh به Nano Server خود وصل شوید و دستور زیر را وارد کنید تا فایروال را غیرفعال کنید:

netsh advfirewall set allprofiles state off

فعال کردن فایروال با دستور NETSH

netsh advfirewall set allprofiles state on

غیرفعال کردن فایروال با کامندلت پاورشل

Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled false

فعال کردن فایروال با کامندلت پاورشل

Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled True