رول infrastructure master در اکتیودایرکتوری

رول Infrastructure Master در اکتیودایرکتوری تمام تغییرات اشیاء در دومین های سراسر یک جنگل یا کل ساختار (Forest) را چک میکند. اگر که Infrastructure Master یک تغییر در یک شی در داخل دومین دیگر پیدا کند، صفات یا attributeها را برای همه موارد آن شی به روز رسانی میکند و سپس این تغییرات را با تمام دومین کنترولرهای داخل دومین خودش replicate میکند.

رول infrastructure master در اکتیودایرکتوری مسئول به روز رسانی همه مقادیر attributeهای اشیاء با distinguished nameهایی است که اشیاء مرجع آن در خارج از دومین کنونی هستند.

این به روز رسانی ها به ویژه برای گروه cross-domain برای مراجعه به security principal مهم هستند که در آن infrastructure master برای اطمینان حاصل کردن از درستی اطلاعات تغییرات common name مربوط به security principal objects  عضویت گروه، برای گروه های سایر دومین ها در forest منعکس شده باشد، جوابگو است. infrastructure master این کار را با استفاده از مقایسه دیتای دایرکتوری خود با یک گلوبال کاتالوگ انجام میدهد. اگر دیتا به روز نباشد، دیتای خود را به روز میکند و سپس آن را با سایر دومین کنترولرها در دومین replicate میکند. اگر بر اساس دلایلی infrastructure master در دسترس نباشد، مراجع گروه به  security-principal به روز رسانی نمیشوند و گروه cross-domain ممکن است به درستی نام های مربوط به اشیاء اصلی امنیتی را منعکس نکند.

برای جلوگیری از ناسازگاری گلوبال کاتالوگ با infrastructure master بهتر است هر دوی اینها همزمان روی یک سرور نباشند.

اگرInfrastructure Master از کار بیفتد، برای چند روز شاید متوجه نشوید، ولی وقتی تغییراتی بر روی شی (Object) انجام دهید، متوجه خواهید شد که این تغییرات بلافاصله در کل محیط شبکه اعمال نمیشود.