مفهوم USN در اکتیودایرکتوری

پایگاه داده در AD دارای یک فیلد به نام Sequence Number می باشد. زمانی که تغییری در Active Directory رخ می دهد یک واحد به عدد موجود در فیلد Sequence Number اضافه می شود. در ادامه DC شماره Sequence Number خود را به سایر DCهای موجود ارسال می کند و DCها شماره Sequence Number دریافتی را با Sequence Number خود مقایسه می کند و درصورت مغایرت بین شماره ها عملیات Update بین DC ها انجام می شود. USN به این صورت در اکتیودایرکتوری ایفای نقش میکند.