مشاهده بالاترین مقدار USN در دومین کنترولرها

دردر شبکه های کامپیوتری که از اکتیودایرکتوری میکنند، برای مشاهده بالا ترین مقدار USN در دومین کنترولرها میتوان از فرمان زیر استفاده کرد:

در اینجا نام دومین کنترولر SR1 است.

Repadmin / showattr SR1 “/atts:highestCommittedUSN” 

برای دیدن مقدار آن برای همه دومین کنترولرها در دومین از فرمان زیر استفاده میکنیم .

Repadmin / showattr * “/atts:highestCommittedUSN” 

با دستور LDP.exe  هم میتوانیم آن را مشاهده کنیم

برای دیدن USN های مربوط به یک شی مشخص از دستوری Repadmin استفاده کنیم. بطور مثال برای دیدن USNsهای مربوط به یوزر u1 روی دومین کنترولر SR1 در دامین lanmaster.ir از فرمان زیر استفاده میکنیم.

Repadmin /showobjmeta SR1 “CN=u1,OU=IT,DC=Lanmaster,DC=ir”