کاربرد پروتکل ISM-SMTP در اکتیودایرکتوری

در سرویس اکتیودایرکتوری شرکت مایکروسافت پروتکل (Inter-Site Messaging—Simple Mail Transport Protocol (ISM-SMTP فقط هنگامی استفاده می شود که ارتباط بین siteها قابل اعتماد نبوده و یا همیشه در دسترس نیستند. اگر عمل replication بین دو site بخواهد فقط با SMTP انجام شود، بایستی دو site در دو دامین جدا در یک forest باشند. در کنسول Active Directory Site and Services و در زیر پوشه IP پوشه ای به نام SMTP قرار دارد که میتوانیم از آن برای مشاهده و دسترسی به تنظیمات پروتکل SMTP استفاده کنیم.