آشنایی با مفهوم رپلیکیشن در اکتیودایرکتوری

رپلیکیشن در اکتیودایرکتوری

انواع رپلیکیشن در اکتیودایرکتوری

مفهوم رپلیکیشن در اکتیودایرکتوری ارسال و همسان سازی اطلاعات موجود در domain data ، schema data و configuration data بین دامین کنترلرهای موجود در اکتیودایرکتوری است. این رپلیکیت در زمانهای مشخص انجام میشود اما میتوانید با تغییر زمان پیش فرض رپلیکیت آن را به صورت مورد نیاز خود تنظیم کنید. رپلیکیت به این صورت انجام میشود: .

Domain dataها با تمام دامین کنترلرهای موجود در یک دامین رپلیکیت می شود. schema data و configuration data با تمام دامین ها در یک  domain tree یا domain forest رپلیکیت می شوند. علاوه بر این، تمام اشیاء در یک دامین و یک زیر مجموعه از خواص اشیا موجود در domain forest با Global Catalogها رپلیکیت می شوند. این یعنی که دامین کنترلرها موارد زیر را ذخیره و رپلیکیت می کند:

  • اطلاعات Schema  برای domain tree و domain forest
  • اطلاعات Configuration برای همه دامین ها در  domain tree و  domain forest
  • همه اشیا directory و خواص آنها را برای دامین های مربوطه خود

بنابر ایندامین کنترلرهایی که میزبان Global Catalog هستند، اطلاعاتschema را برای فارست و اطلاعات configuration را برای تمام دامنه های فارست ذخیره و رپلیکیت می کنند. آنها همچنین:

  • اطلاعات Schema را برای فارست
  • اطلاعات Configuration را برای همه دامین ها در فارست
  • یک زیر مجموعه یا subset از خواص را بین گلوبال کاتالوگ ها
  • همه اشیا directory و خواص آنها را در دامین های خود

مفهوم رپلیکیشن در اکتیودایرکتوری

برای درک مفهوم رپلیکیشن در اکتیودایرکتوری سناریوی زیر را در نظر بگیرید که در آن در حال نصب یک دامین جدید هستید:

  • با نصب اولین دامین کنترلر در دامنه A شروع کنید. سرور هم دامین کنترلر و هم میزبان Global Catalog است. هیچ رپلیکیتی رخ نمی دهد، زیرا هیچ دامین کنترلر دیگری در شبکه نیست.
  • اکنون یک دامین کنترلر دیگر در دامنه A نصب کنید. از آنجا که اکنون دو دامین کنترلر وجود دارد، رپلیکیشن آغاز می شود. برای اطمینان از اینکه داده ها به درستی رپلیکیت شده اند، یکی از دامین کنترلرها را به عنوان Infrastructure Master و دیگری را به عنوان Global Catalog مشخص کنید. Infrastructure Master برای به روز رسانی ها به Global Catalog مراجعه می کند و درخواست های به روز رسانی ها را برای تغییر اشیاء می دهد. این دو دامین کنترلر همچنین اطلاعات Schema و Configuration را هم رپلیکیت می کنند.
  • سومین دامین کنترلر را در دامین A نصب کنید. این سرور Global Catalog نیست. Infrastructure Master برای به روز رسانی به Global Catalog مراجعه میکند و درخواست های به روز رسانی را برای تغییر اشیاء انجام میدهد و سپس آن تغییرات را با دامین کنترلر سوم رپلیکیت می کند. هر سه این دامین کنترلرها به همین صورت اطلاعات Schema و Configuration را رپلیکیت می کنند.

اکنون اگر در این فارست یک دامین جدید به نام دامین B نصب کنید و چند دامین کنترلر به آن اضافه کنید. Global Catalogها در دامنه A و دامنه B شروع به رپلیکیت تمام داده های Schema و Configuration و نیز یک زیر مجموعه از داده های دامین یا domain data در هر دامنه می کنند. رپلیکیشن در دامنه A همانطور که قبلا شرح داده شد ادامه دارد، و نیز رپلیکیشن در دامنه B هم آغاز می شود.

میتوانید برای اعزام تکنسین کامپیوتر و شبکه به محل خود با ما تماس بگیرید.