اضافه کردن اشیا در اکتیودایرکتوری با خط فرمان

اضافه کردن اشیا در اکتیودایرکتوری با کامند

دستور DSADD یکی از ابزارهای مدیریت خط فرمان اکتیودایرکتوری است که برای اضافه کردن اشیا در اکتیودایرکتوری با خط فرمان ازاین ابزار استفاده میکنیم. این فرمان برای اضافه کردن کامپیوترها، گروه ها، واحدهای سازمانی یا organizational units و یوزرها به اکتیو دایرکتوری استفاده میشود. به همین دلیل هم پارامترهایی که توسط این فرمان پشتیبانی میشوند عبارتنداز: computer, contact, group, OU, user و quota مثلا:

DSAdd user “cn=MHosein,cn=users,dc=Lanmaster,dc=ir” –fn MHosein –ln Darvishzade –pwd P@ssw0rd –mustchpwd yes

DSAdd computer “cn=Sr3,cn=computers,dc=Lanmaster,dc=ir”

DSAdd group “cn=GSales,ou=Users,ou=New York,dc=Lanmaster,dc=ir” –scope g

 برای آشنایی بیشتر با سوییچ های این دستور فرمان

dsadd objectname /?

را تایپ کنید، با این کار به شما اطلاعات کمکی نشان داده خواهد شد، مانند این فرمان :

dsadd computer /?