ابزارهای مدیریتی خط فرمان اکتیودایرکتوری

در شبکه های کامپیوتری که از Active Directory استفاده میشود، ابزارهای خط فرمان اکتیودایرکتوری متعددی توسط شرکت مایکروسافت برای مدیریت و کنترل بر فرایندهای مختلف ایجاد شده است که در اینجا مهمترین و کاربردی ترین ابزارهای خط فرمان اکتیودایرکتوری را با هم مرور میکنیم.

 دستور REPADMIN در اکتیودایرکتوری

از این فرمان برای مشاهده یا مانیتور کردن و مدیریت عملیات replication استفاده میشود.

کاربرد دستور NETDOM در اکتیودایرکتوری

این فرمان برای مدیریت domain و trust relationshipsها در اکتیودایرکتوری با استفاده از خط فرمان استفاده میشود.

کاربرد دستور DSMod در اکتیودایرکتوری

از دستور DSMod در اکتیودایرکتوری برای تغییر ویژگی های فردی اشیاء موجود در اکتیودایرکتوی استفاده شود.

کاربرد دستور DCDIAG در اکتیودایرکتوری

این فرمان برای بررسی وضعیت عملکرد دومین کنترلهای در اکتیودایرکتوری استفاده میشود.

کاربرد دستور DSGET در اکتیودایرکتوری

این فرمان برای نشان دادن ویژگی ها و اطلاعاتی از اشیا موجود در یک  اکتیودایرکتوری مانند کامپیوترها، مخاطبان، گروه ها، organizational units، یوزرها، sitesها، subnet ها و serverها استفاده میشود.

کاربرد دستور DSQUERY در اکتیودایرکتوری

این فرمان برای پیدا کردن computers ، contacts،  groups، organizational units ،  users ، sites، subnets و servers در اکتیو دایرکتوری با استفاده از معیارهای جستجو استفاده میشود. برای استفاده فرمان

dsquery /?

را برای مشاهده اطلاعات کمکی تایپ کنید.

مثلا میتوان از دستور

dsquery server –isgc

برای فهمیدن اینکه دومین کنترولر به عنوان یک سرور گلوبال کاتالوگ پیکربندی شده یا نه استفاده میکنیم.

 کاربرد دستور NTDSUTIL در اکتیودایرکتوری

برای مشاهده اطلاعات site ، domain و server در اکتیودایرکتوری از فرمان NTDSUTIL استفاده میشود، همچنین برای مدیریت رول های operations masters و تعمیر و نگهداری دیتابیس اکتیو دایرکتوری هم از این دستور استفاده میشود. برای استفاده فرمان

ntdsutil /?

را در CMD تایپ کنید اطلاعات کمکی به شما نشان داده شود.

کاربرد دستور DSMOVE در اکتیودایرکتوری

برای جابجایی یا تغییر نام یک شی در اکتیودایرکتوری با خط فرمان از دستور DSMOVE استفاده میکنیم.  برای اطلاع از بیشتر فرمان

dsmove /?

را تایپ کنید تا اطلاعات کمکی به شما نشان داده شود.

کاربرد دستور DSADD در اکتیودایرکتوری

برای اضافه کردن اشیا در اکتیودایرکتوری از دستور DSADD استفاده میکنیم.