بدست آوردن اطلاعات اشیا در اکتیودایرکتوری با خط فرمان

مشاهده اطلاعات شی در اکتیودایرکتوری با خط فرمان

دستور DSGet یکی از ابزارهای مدیریت خط فرمان اکتیودایرکتوری است که  برای بدست آوردن اطلاعات اشیا در اکتیودایرکتوری با خط فرمان از این ابزار استفاده میشود. این دستور اطلاعاتی مربوط به یک شی را در Active Directory به ما می دهد. این شی میتواند یک computer, contact, group, OU, server, user, subnet, site, quote و partition باشد. برای استفاده از این ابزار برای بدست آوردن اطلاعات اشیا در اکتیودایرکتوری بعد از وارد کردن این فرمان نام Distinguished Name شی مربوطه می آید و بعد از آن اطلاعاتی که می خواهیم از شی بدست آورید را وارد میکنیم. مثالا:

DSAdd user “cn=MHosein,ou =Users,dc=Lanmaster,dc=ir” -fn -ln -email

با وارد کردن این دستور ما اطلاعات first name , Last Name و ایمیل مربوط به یوزر MHosein در دومین Lanmaster.ir را بدست می آوریم.

 برای مشاهده اطلاعات بیشتر میتوانید دستورات زیر را در یک خط فرمان وارد کنید.

dsget objectname /?

dsget subnet /?