تفاوت سیستم نامگذاری DN مایکروسافت با سایر تولیدکنندگان

در شبکه های کامپیوتری، DN هایی که در ساختار اکتیودایرکتوری مایکروسافت وجود دارند بر اساس Containerها و دامین ها هستند. در این روش سیستم نامگذاری DN مایکروسافت بر اساس RFC 2253 است که در حقیقت نوع استاندارد ایجاد نامگذاری DN را مشخص میکند.
بعضی از سیستم عامل های غیر مایکروسافتی ساختار DN خود را به جای اینکه بر اساس دامین و Container ایجاد کنند، بر اساس شرکت ها و کشورها ایجاد کرده اند. مثلا در اینگونه DNها خاصیت یا Attribute با حرف O که نشان دهنده Organization یا سازمانی است که شیء در آن ایجاد شده است، و همچنین حرف C که نشان دهنده کلمه Country یا کشوری است که شیء در آن قرار گرفته است، مشخص میشود.