جوین نانو سرور به دومین

برای جوین کردن نانو سرور 2016 به یک دومین مراحل زیر را باید انجام داد.

ابتدا اطلاعات مربوط به دومین مورد نظر را باید استخراج کرد و روی نانو سرور قرار داد. برای این کار ابتدا دستور زیر را برای بدست آوردن فایل اطلاعات دومین وارد میکنیم. توجه کنید که خط فرمان را با یوزی غیر از یوز administrator دومین اما با دسترسی ادمین باید باز کنید.

djoin.exe /provision /domain lanmaster.ir /machine NST3 /Savefile C:\Djoin

در این دستور اطلاعات دومین lanmaster.ir در مسیر C:\Djoin قرار میگیرید.

سپس برای کپی کردن فایل به دست آمده در نانو سرور ابتدا باید نانو سرور را به عنوان یک سیستم مورد اطمینان به سیستم خود معرفی کرد. برای این کار از روش زیر میتوان استفاده کرد.

تنظیم سیستم لوکال برای مدیریت نانو سرور

Set-Item wsman:\localhost\client\trustedhosts “192.168.2.144”

ایجاد مسیر برای کپی فایل جوین دومین روی نانو سرور از روی سیستم لوکال

 

net use z: \\192.168.2.144\c$

سپس سیستم از شما درخواست یوزر و پسورد برای نانو سرور میکند.با دستور بالا درایوC نانو سرور که در اینجا دارای آی پی 192.168.2.144 است به صورت درایو Z سیستم لوکالی شما مشاهده خواهد شد. 

سپس روی درایو مپ شده یک پوشه به اسم join میسازیم. برای این کار دستور زیر را وارد میکنیم و با دستور سطر بعد محتوایات پوشه حاوی اطلاعات دومین را روی درایو مپ شده نانو سرور کپی میکنیم.

md Z:\join

copy c:\join z:\join

بعد با از طریق کامندلتهای پاورشل به نانو سرور متصل میشویم.

Enter-PSSession -ComputerName “192.168.2.144” -Credential ~\administrator

و با دستور زیر از طریق فایلی که روی نانو سرور کپی کردیم، نانو سرور را به دومین مورد نظر جوین میکنیم.

djoin.exe /requestodj /loadfile C:\join\join /windowspath C:\windows /localos