رفع خطای نانو سرور The module ‘NanoServerPackage’ cannot be installed because the catalog signature in ‘NanoServerPackage.cat’ does not match the hash generated from the module

در ویندوز سرور 2016 اگر بخواهید رولها و ویژگی هایی را روی نانو سرور به صورت آنلاین نصب کنید باید از کامندلت

 Install-PackageProvider NanoServerPackage

استفاده کنید. ممکن است زمان اجرای این دستور با خطای

The module ‘NanoServerPackage’ cannot be installed because the catalog signature in ‘NanoServerPackage.cat’ does not match the hash generated from the module

مواجه شوید. احتمال زیاد علت این خطا آپدیت نبودن و قدیمی بودن نسخه نانو سرور نصب شده است.

برای مواجه نشدن با این خطا یا آنرا آپدیت کنید و یا دستور بالا را به صورت زیر وارد کنید.

Install-PackageProvider NanoServerPackage -requiredVersion 0.1.1.0

و بعد از تایید و مشاهده نصب دستور زیر را وارد کنید.

Import-PackageProvider NanoServerPackage