مشاهده اندازه بلوکهای RID در اکتیودایرکتوری

اکتیودایرکتوری در ویندوز سرور سایز بلوکهای اختصاصی به دومین کنترلرها برای اعطای شناسه به اشیایی که به ساختار اکتیودایرکتوری اضافه میشوند را بصورت اتوماتیک ایجاد میکند که مقدار پیشفرض 0 میباشد.

در این حالت پیشفرض، اندازه بلوکهای RID برابر با عدد 500 است. تنظیم این مقدار کمتر از 500 هیچ اثری ندارد و از همان تنظیمات پیشفرض استفاده خواهد شد. در حالی که ماکزیممی برای سایز بلوکهای RID که توسط دارنده نقش RID Master به سایر دومین کنترلها اختصاص می یابد، تعیین نشده است.

توجه داشته باشید که تعیین مقادیر بسیار زیاد میتواند چندین تاثیر منفی روی دومین داشته باشد. یکی از این اثرات منفی زمانی است که یک دومین کنترولر به هر دلیلی از دومین حذف میشود.

در این زمان همه RIDهایی که به آن دومین کنترل اختصاص داده شده بود از دست میروند. همین طور هر زمان که یک دومین کنترولر توسط backup بازگردانی میشود، همه RIDهای آن باطل یا بی اعتبار میباشد تا از اختصاص RID مشابه به بیشتر از یک اکانت یوزر جلوگیری شود، و هر چه میزان این بلوکها بزرگتر باشد RIDهای بیشتری از بین میروند و ادامه این روند باعث میشود که در آینده RID به مقدار کافی برای اشیایی که قرار است به دومین اضافه شوند وجود نداشته باشد. برای مشاهده سایز RIDهایی که به دومین کنترلها اختصاص میباید، در رجستری میتواند به مسیر زیر مراجعه کنید.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\RID Values

مشاهده سایز RIDها در اکیودایرکتوری